Wczesne wspomaganie

Wczesne wspomaganie rozwoju

Szkoła Podstawowa organizuje zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania.
Zajęcia mają na celu pobudzanie i stymulowanie poznawczego, ruchowego, emocjonalnego i społecznego rozwoju od momentu wykrycia niepełnosprawności do chwili podjęcia nauki w szkole.

Dla każdego dziecka zespół specjalistów opracowuje indywidualny program terapeutyczny po uprzednim dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania.

Rodzaje zajęć

Zajęcia grupowe:

 • ruchowe - wykorzystanie metod W. Sherborn,e M. i Ch. Knillów, P. Denissona, zabawy aktywizujące i integrujące z wykorzystaniem chusty animacyjnej Klanza,
 • arteterapeutyczne – działania plastyczne.

Zajęcia indywidualne:

 • wspierające rozwój,
 • zajęcia logopedyczne,
 • indywidualna terapia ruchowa.

Znaczenie wczesnego wspomagania:

 • zmniejszanie ryzyka opóźnień rozwojowych,
 • spełnianie funkcji terapeutycznej,
 • zmniejszanie skutków ubocznych niepełnosprawności ciążącej na dziecku,
 • dostarczanie informacji z zakresu diagnozy, przyczyn zaburzeń, prognoz, wiedzy na temat normalnego rozwoju dziecka i jego stymulacji,
 • pomoc rodzinie w przystosowaniu się do sytuacji związanej z obecnością i postępowaniem wobec dziecka z niepełnosprawnością,
 • wsparciem psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców.