Zasady rekrutacji

Na zajęcia wczesnego wspomagania przyjmowane są dzieci posiadające „Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania” wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną właściwą dla miejsca zamieszkania dziecka lub w szczególnych przypadkach przez poradnię specjalistyczną (mającą uprawnienia do wydawania opinii dla dzieci autystycznych, z wadami wzroku, czy słuchu).

  • Zajęcia wczesnego wspomagania nie są objęte rejonizacją – rodzic sam może dokonać wyboru placówki, w której będą realizowane.
  • Zajęciami objęte są dzieci od momentu wykrycia nieprawidłowości, (czyli czasem od urodzenia) do momentu rozpoczęcia nauki w szkole.
  • W ramach współpracy Zespołu Szkół ze stowarzyszeniem „Tacy sami” prowadzone są również zajęcia dla dzieci nie posiadających opinii o potrzebie wczesnego wspomagania, a których rozwój przebiega nieprawidłowo lub budzi zastrzeżenia rodziców.
  • Wszystkie zajęcia prowadzone przez Szkołę i Stowarzyszenie są nieodpłatne.
  • Rodzice zainteresowani udziałem dzieci w zajęciach mogą otrzymać informacje w sekretariacie szkoły lub telefonicznie pod numerem (62)747 21 53.