Rada rodziców

Zadania i kompetencje Rady Rodziców

W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów.

W skład Rad Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami, dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
Opiniuje pracę nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł. Zebrane fundusze są pod pełną kontrolą Rady Rodziców i wspomagają potrzeby szkoły w zakresie m.in. zakupu pomocy dydaktycznych, wspomagania uczniów będących w potrzebie, zakupu upominków i nagród dla uczniów, wspierania szkolnych uroczystości, wycieczek oraz innych form spędzania wolnego czasu na terenie placówki i poza nią.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

  • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną „Programu Wychowawczo- profilaktycznego"

  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania przez organ nadzorujący szkołę

  • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora ZSS

 

SKŁAD RADY RODZICÓW

SKŁAD RADY RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCA: Izabela Śmieszek- Łaciak

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO :Adam Forszapaniak

SKARBNIK: Agata Polerowicz

SEKRETARZ: Aurelia Kaźmierczak

CZŁONEK: Kinga Węclewska

KOMISJA REWIZYJNA: Sylwia Szymczak, Ewa Bogaczyk

Dokumentem, który wyznacza cele, zadania i organizację Rady jest Regulamin. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

  • wewnętrzną strukturę i tryb pracy
  • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców szkoły.

Regulamin Rady Rodziców

 

Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie

Na podstawie art. 83, 84 ust. 2 pkt. 1 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718 z późn. zm.) ustala się co następuje:

§ 1.

Niniejszy regulamin określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad klasowych i wyboru przedstawiciela rady oraz zasady wydatkowania funduszy Rady.

§ 2.

Kompetencje Rady określają przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw oraz Statut szkoły.

§ 3.

Organami Rady są:

  1. Plenarne Zebranie Rady,

  2. Prezydium Rady,

  3. Przewodniczący Rady,

  4. Komisja Rewizyjna.

§ 4.

1. Plenarne zebranie Rady odbywa się co najmniej jeden raz w roku szkolnym.

2. Plenarne zebranie Rady w szczególności:

1) przyjmuje plan pracy Rady,

2) ustala zasady gromadzenia dobrowolnych składek rodziców oraz innych środków,

3) uchwala preliminarz Rady,

4) rozpatruje sprawozdania z działalności organów Rady,

5) dokonuje wyboru składu osobowego organów Rady.

§ 5.

1. Prezydium Rady składa się z sześciu członków, w tym Przewodniczącego Rady, Zastępcy Przewodniczącego, Skarbnika, Sekretarza oraz dwóch Członków.

3. Posiedzenie Prezydium odbywa się zgodnie z potrzebą. Posiedzenia zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady.

4. Rezygnacja z funkcji w Prezydium Rady odbywa się za zgodą wszystkich członków Prezydium. Po rezygnacji, członkowie Prezydium na nowo przydzielają funkcje pośród siebie bez konieczności obrad Rady Oddziałowej.

§ 6.

Do zadań Prezydium Rady należy w szczególności:

1) bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady,

2) realizacja preliminarza Rady,

3) wykonywanie uchwał Rady,

4) opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu z uwzględnieniem opinii rad klasowych,

5) nadzór nad pracami komisji powoływanymi przez Radę lub Prezydium,

6) podejmowanie decyzji w sprawie zatrudnienia osób lub zlecenia usług niezbędnych dla realizacji zadań Rady.

§ 7.

Rada albo Prezydium Rady mogą powoływać ze składu Rady komisję, określając ich skład i zadania.

§ 8.

1. Rada wybiera ze swego składu Przewodniczącego Rady.

2. Przewodniczący Rady jednoosobowo reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje pracami Rady i Prezydium Rady.

§ 9.

1. Rada wybiera ze swego składu dwu osobową Komisję Rewizyjną w skład której wchodzą przewodniczący i sekretarz.

2. Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Prezydium Rady.

§ 10.

1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,

2) przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,

3) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,

4) wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

§ 11.

Uchwały Rady i jej organów kolegialnych podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 12.

W zebraniach Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym, zaproszone osoby.

§ 13.

W imieniu Rady dokumenty, w tym dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi, podpisuje Przewodniczący Rady lub Skarbnik.

§ 14.

Osoby wchodzące w skład organów Rady wykonują swoją pracę społecznie.

§ 15.

1. Posiedzenie Rady i jej organów kolegialnych są dokumentowane w formie protokółu.

2. Protokół podpisują prowadzący obrady oraz osoba protokołująca.

§ 16.

1) Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców:

1.Wybory do rady rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców
w każdym roku szkolnym

2. Na zebraniu rodziców uczniów danego oddziału/klasy wybiera się co najmniej jednego przedstawiciela rad oddziałowych, który wchodzi w skład rady rodziców szkoły.

3. Zebranie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

4. Wybory są tajne.

5. Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

6. Rodzice zgłaszają spośród siebie nazwiska kandydatów do rady oddziałowej.

7. Liczba kandydatów jest nieograniczona.

8. Każdy ze zgłoszonych kandydatów musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Osoba zgłaszająca kandydaturę nieobecnego na zebraniu winna przedstawić pisemną zgodę kandydata

10.Głos jest ważny, jeżeli na karcie pozostawiono bez skreślenia nazwiska jednego kandydata.

11.Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał kolejno najwyższą (większą niż 50%) liczbę ważnie oddanych głosów.

12. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tą samą liczbę głosów (większą niż 50%) przeprowadza się wybory dodatkowe, spośród tych kandydatów.

13.Do przeprowadzania wyborów wyłania się spośród rodziców na zebraniu
(w głosowaniu jawnym) komisję skrutacyjną. Członkowie komisji nie mogą być kandydatami do rady oddziałowej. Komisja sporządza protokół z głosowania.

§ 17.

1. Źródłem funduszy Rady są dobrowolne składki rodziców, darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych.

2. Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się następująco:

Całość środków jest do dyspozycji Rady Rodziców i wydawana jest n a następujące cele: pomoc materialna dla dzieci, dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego.

2. Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły, w tym szczególnie udzielanie szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad uczniami.

3. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:

1) Dyrektor,

2) Rady Klasowe,

3) Rady Szkoły,

4) Samorząd Uczniowski.

5) Nauczyciele

§ 18.

1. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz.

2. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.

§ 19.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.