Opis stowarzyszenia

Tacy Sami

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych "Tacy Sami" w Jarocinie

NIP: 6172161063, REGON: 300658339
ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin
tel. 062 747 21 53
konto: BS o/Jarocin 36 8427 0009 0025 1965 2000 0001

Celem Stowarzyszenia jest:

 • Pomoc społeczna uczniom Zespołu Szkół Specjalnych i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej
 • Działalność na rzecz integracji społecznej uczniów Zespołu Szkół Specjalnych i ich rodzin
 • Działalność na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym
 • Działania na rzecz promocji zdrowia fizycznego i psychicznego
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Upowszechnianie i ochrona praw dziecka i rodziny
 • Organizowanie działań przeciwdziałających uzależnieniom i patologiom
 • Organizowanie działań z zakresu edukacji, oświaty i wychowania uczniów Zespołu Szkół Specjalnych
 • Organizowanie działań z zakresu wypoczynku, upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa
 • Organizowanie działań z zakresu kultury i sztuki

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 • zakup pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych, sprzętu rehabilitacyjnego
 • organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
 • organizację i finansowanie wycieczek szkolnych i wypoczynku dla dzieci,
 • organizowanie konkursów, wystaw, licytacji
 • współfinansowanie remontów ZSS
 • współfinansowanie zaplanowanych z programie rozwoju ZSS działań na rzecz
 • polepszenia bazy lokalowej szkoły
 • współfinansowanie udziału uczniów w imprezach kulturalno – oświatowych,
 • pomoc stypendialna dla uczniów