Psycholog

Psycholog szkolny
mgr Katarzyna Konieczna
Godziny pracy:

poniedziałek
8.00 - 14.00

środa
8.00 - 14.00

 

Do zadań psychologa szkolnego należą w szczególności:

  • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia
  • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenie odpowiednich form pomocy psychologiczno - pedagogicznej
  • Udzielanie pomocy wychowawcom klas i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu niepowodzeń szkolnych
  • Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności w kontaktach rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych,
  • Współpraca na bieżąco z dyrekcją szkoły, oraz Radą Pedagogiczną w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno - wychowawczych,
  • Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych,
  • Porady dla rodziców dotyczące problemów rodzinnych, wychowawczych,
  • Współdziałanie z instytucjami i organizacjami w środowisku (w szczególności z poradnią psychologiczno – pedagogiczną), zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.

Zapraszam wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli!