Pedagog

Pedagog szkolny
mgr Anna Gruchalska
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 9.00-13.00

Anna Gruchalska


Do zadań pedagoga szkolnego należą w szczególności:

  1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie niepowodzeń szkolnych.
  2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
  3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
  4. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
  5. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli.
  6. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
  7. Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
  8. Troska o realizację obowiązku szkolnego.
  9. Współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.
  10. Indywidualna praca z uczniami mającymi trudności w nauce, nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych, środowiskowych i nieodpowiednią sytuację w domu.