Patron

Unicef

UNICEF został utworzony 11 grudnia 1946 roku. Do roku 1959 nazwa UNICEF określała Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Doraźnej Pomocy Dzieciom. Obecnie UNICEF oznacza Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci. Na początku swej działalności, w latach 1946-1950 Fundusz organizował pomoc żywnościową i lekarstwa dla dzieci powojennej Europy. W roku 1950 organizacja rozszerzyła swoją działalność na kraje rozwijające się, w których sytuacja dzieci jest szczególnie zła. W tych krajach UNICEF zajmuje się:

  • wyżywieniem dzieci,
  • podstawową opieką zdrowotną nad dzieckiem i rodziną,
  • elementarnym (podstawowym) wykształceniem matki i dziecka.

Siedzibą UNICEF jest Nowy Jork. Dyrektorem Generalnym tej organizacji jest od 1980 roku James Grant. Pracami UNICEF kieruje Rada Zarządzająca złożona z 41 państw-członków, które zatwierdzają program pomocy, działania i wydatków.

W 1965 UNICEF otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla jako dowód uznania dla jego działalności na rzecz poprawy warunków życia dzieci z całego świata. Finansowanie działalności UNICEF opiera się na dobrowolnych dotacjach rządów (75% wpływów) i źródeł pozarządowych. Narodowe Komitety UNICEF działają w 34 krajach. Szerzą one poglady organizacji wśród mieszkańców danego państwa, zajmują się zbiórką pieniędzy oraz działalnością gospodarczą. Działalność gospodarcza Narodowych Komitetów UNICEF polega na:

  • sprzedaży papeterii, kalendarzy, kart z życzeniami, toreb,
  • organizacji koncertów, wystaw, imprez kulturalnych, z których dochody wpływają na fundusz UNICEF.

Działaczami Narodowych Komitetów UNICEF są wolontariusze-ludzie różnych zawodów, których łączy troska o dobro dziecka i którzy za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia. Na świecie, w 130 krajach, działa około 7000 wolontariuszy. Wolontariuszem może zostać każdy, kto wyrazi taką wolę i nawiąże kontakt z Narodowym Komitetem UNICEF. Organizacja ta posiada również swój hymn. Jego oryginalny tytuł brzmi: "We are the World". Autorami tej pieśni są Michael Jackson i Lionel Richie. Hymn został wykonany po raz pierwszy w 1985 roku w trakcie koncertu na rzecz jedności w walce o lepszy byt dzieci na świecie.

Misja Unicef

UNICEF został obdarzony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych mandatem rzecznika ochrony praw dzieci, by wspierać realizację podstawowych potrzeb, by tworzyć warunki do pełnego rozwoju osobowości wszystkich dzieci.

UNICEF kieruje się Konwencją o Prawach Dziecka i podejmuje starania, by prawa dziecka stanowiły kanon zasad etycznych oraz standardów międzynarodowych w postępowaniu wobec dzieci.

UNICEF utrzymuje, że przeżycie, ochrona i rozwój dzieci są uniwersalnymi imperatywami, które stanowią integralną część rozwoju ludności.

UNICEF mobilizuje wolę polityczną oraz środki materialne, by pomóc krajom, zwłaszcza krajom rozwijającym się, w opracowywaniu odpowiedniej polityki oraz ustalaniu konkretnych form pomocy dzieciom oraz ich rodzinom.

UNICEF jest zaangażowany w zapewnienie szczególnej ochrony dzieciom najbardziej poszkodowanym - ofiarom wojny, katastrof, nędzy, ofiarom przemocy i wykorzystywania oraz dzieciom niepełnosprawnym.

UNICEF reaguje w krytycznych sytuacjach, chroniąc prawa dzieci. We współpracy z Narodami Zjednoczonymi oraz organizacjami humanitarnymi Unicef stwarza ośrodki natychmiastowej interwencji, by wspomóc cierpiące dzieci oraz tych, którzy tę pomoc zapewniają.

UNICEF jest neutralny, a jego działalność jest wolna od wszelkich form dyskryminacji; priorytet mają zawsze dzieci i kraje znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji.

UNICEF poprzez realizowane programy krajowe promuje równe prawa dziewczynek i kobiet, działa na rzecz ich pełnego uczestnictwa w politycznym , socjalnym i ekonomicznym rozwoju społeczności.

UNICEF współpracuje ze wszystkimi partnerami na rzecz stałego rozwoju ludzkości, mając na uwadze cele przyjęte przez światową społeczność oraz realizację wizji pokoju oraz społecznego postępu zawartą w Karcie Narodów Zjednoczonych.