Historia szkoły

Tak to się zaczęło...

Historia powstania szkolnictwa specjalnego na terenie naszego miasta.

W połowie lat sześćdziesiątych, z inicjatywy ówczesnych władz oświatowych oraz p. Zofii Jachimczyk, przystąpiono do organizacji klas specjalnych. W roku szkolnym 1964/65 w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarocinie powstała klasa dla uczniów, którym obniżono wymagania programowe, aby umożliwić im ukończenie szkoły. Wychowawczynią została p. Zofia Jachimczyk. Zespół liczył 17 uczniów. W latach 1967-72 funkcjonowały oddziały klas specjalnych w Szkole Podstawowej nr 1 W Jarocinie. W roku 1972 zostały przeniesione do Szkoły Podstawowej nr 2. Nauczanie prowadziły p. Zdzisława Wardzińska i p. Lidia Łukowska. W latach 1975-1983 wszystkie oddziały klas specjalnych funkcjonowały już wyłącznie w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarocinie. Pracę z uczniami prowadziły: Zofia Jachimczyk, Zdzisława Wardzińska, Lidia Łukowska, Janina Hybsz, Halina Gulcz, Józef Nowak oraz Arleta Woźniak. Klasy specjalne nie stanowiły samodzielnej placówki, korzystały z pomieszczeń, sprzętów i pomocy dydaktycznych SP nr 4.

Początki nie były łatwe, przede wszystkim z uwagi na trudności lokalowe, brak specjalistycznych pomocy dydaktycznych, a przede wszystkim brak akceptacji uczniów ze strony środowiska. Pani Zofia Jachimczyk, prekursorka nauczania specjalnego na naszym terenie, cytując słowa M. Grzegorzewskiej, nieustannie podkreślała: „Nie ma kaleki – jest człowiek. Nawet wtedy, kiedy ciężkie upośledzenie utrudnia ludzki kontakt”. Za jej wzorem nauczyciele starali się zmieniać w środowisku opinię o swoich wychowankach. Przez cały okres istnienia klas specjalnych starali się właściwie organizować proces rewalidacji, wzbogacając swój warsztat pracy oraz podnosząc kwalifikacje zawodowe. Priorytetem było jak najlepsze przygotowanie uczniów do życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Obserwując losy naszych absolwentów, którzy często odwiedzają szkołę, możemy powiedzieć, że cel został osiągnięty.

Powstanie Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Szkoła Podstawowa nr 6 w Jarocinie powstała 1 września 1983 roku. Mieściła się w budynku przy ul. T. Kościuszki 10. Pierwszym dyrektorem został mgr Józef Nowak. Do szkoły uczęszczało 111 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz umiarkowanym. Zorganizowanie bazy dydaktycznej, zagospodarowanie sal, przygotowanie i opracowanie niezbędnej dokumentacji było dużym wyzwaniem. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dyrektora oraz pracowników udało się stworzyć uczniom niezbędne warunki do nauki.

Od początku istnienia placówki powołano do życia organizację harcerską typową dla szkół specjalnych (Nieprzetarty Szlak) oraz zainicjowano działanie oddziału SKKT. Rok później, 2 listopada 1984 roku, rozpoczęło pracę Szkolne Koło LOP.

We wrześniu 1986 roku obowiązki dyrektora przejął dr Wacław Adamiak. Od 1990 roku szkołą kierował mgr Romuald Gruchalski.

W roku szkolnym 1996/97 placówka rozpoczęła współpracę z nauczycielami szkoły specjalnej z holenderskiego miasta Veldhoven. Odbyło się wiele spotkań i szkoleń na terenie Holandii dla nauczycieli SP nr 6. Kilkakrotnie otrzymywaliśmy też pomocą finansową od Fundacji Veldhoven – Jarocin.

W październiku 1997r. eksperymentalnie powołano w szkole oddział rewalidacyjno – wychowawczy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Powodzenie tego przedsięwzięcia oraz olbrzymie zapotrzebowanie społeczności lokalnej sprawiły, że w następnych latach powstawały kolejne oddziały.

1 września 1999 roku, w związku z reformą systemu oświaty, utworzono gimnazjum. Szkołę podstawową oraz gimnazjum połączono w Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie.

W 2003 roku wobec coraz większych trudności lokalowych i całkowitego niedostosowania budynku przy ul. Kościuszki dla potrzeb osób niepełnosprawnych Starosta Powiatu Jarocińskiego podjął decyzję o przeniesieniu szkoły na ul. Szubianki 21. Oddano nam do dyspozycji część parteru i II piętro. W roku 2007 organ prowadzący dokonał zakupu I piętra, które zostało przeznaczone na potrzeby szkoły. Po kolejnej przeprowadzce, tym razem z parteru na piętro, zyskaliśmy stałą siedzibę.

By zagwarantować uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym kontynuację kształcenia, w roku 2004, za zgodą Starostwa Powiatowego, utworzono Szkołę Przysposabiającą do Pracy.

Od 1 września 2006 roku funkcję dyrektora ZSS w Jarocinie pełni mgr Grzegorz Maćkowiak.

W styczniu 2008 roku rozpoczęło działanie Stowarzyszenie „Tacy Sami”, wspierające działalność szkoły.

20 maja 2009 roku na podstawie uchwały NR XXXV/ 189/09 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 marca 2009r. poszczególnym szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie nadano imię UNICEF.

Od września 2011 roku prowadzone są zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

W ciągu 30 lat w strukturze i organizacji szkoły zaszło szereg zmian: powiększono bazę lokalową, poszerzono bazę dydaktyczną, wyposażono pomieszczenia w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. Zatrudniono wysoko wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną.