Biblioteka

Biblioteka szkolna

Biblioteka czynna jest codziennie
od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00 - 15.00 z wyjątkiem godzin dydatycznych
Obsługa biblioteki:
mgr Agata Klimaszewska

 


Biblioteka szkolna pełni rolę ogólnoprzedmiotowej pracowni, w której uczniowie zdobywają umiejętności samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

Bibliotekarz

  • wspomaga realizację programów nauczania i wychowania,
  • wspomaga realizację edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów,
  • udziela pomocy w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i gromadzenia informacji.

Biblioteka szkolna mieści się na II piętrze budynku Zespołu Szkół w sali nr 26. Korzystają z niej zarówno uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły przysposabiającej do pracy, a także nauczyciele i pracownicy.

Zbiory

Księgozbiór liczy ponad 4500 woluminów oraz ponad 5000 podręczników. Wśród książek znajdują się głównie wydawnictwa popularnonaukowe, informacyjno-encyklopedyczne i lektury szkolne oraz literatura piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Księgozbiór podręczny zawiera encyklopedie ogólne i przedmiotowe, słowniki języka polskiego i języków obcych, leksykony, albumy itp.

W zbiorach są także płyty CD i DVD, komputerowe programy edukacyjne.

W bibliotece znajdują się pomoce dydaktyczne (ok. 300) przekazane placówce przez Europejski Fundusz Społeczny, wykorzystywane przez nauczycieli podczas zajęć dydaktycznych.

Biblioteka wyposażona jest w 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu (połączone w sieć), drukarkę, telewizor i DVD. Z komputerów korzystają uczniowie (podczas zajęć i w czasie wolnym), a także nauczyciele. Jest to więc centrum informacyjne, gdzie można zredagować tekst, wydrukować go, przygotować się do zajęć i przeglądać strony internetowe. W bibliotece odbywają się zajęcia z przysposobienia czytelniczego-medialnego oraz imprezy i akcje promujące książki i czytelnictwo (m.in. " Codziennie czytam - głosne czytanie w przerwie", „Cała Polska czyta dzieciom”, „Narodowe czytanie”, „Codziennie czytam”).

Biblioteka jest także miejscem, gdzie zbiera się zespół redakcyjny gazety szkolnej „Tacy sami”, wydawanej w naszej szkole od grudnia 2007 roku. Tutaj także dokonuje się składu komputerowego gazety.