Zakres edukacji

Szkoła jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży ze wszystkimi stopniami niepełnosprawności intelektualnej oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Działalnością edukacyjną obejmuje uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Prowadzone są zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

Szkoła oferuje również zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole jeśli posiadają one opinię o potrzebie wczesnego wspomagania.

Głównym założeniem naszej szkoły jest wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez realizację zadań w zakresie:

 • Nauczania, jako integralnego traktowania wiadomości przedmiotowych dla lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
 • kształcenia umiejętności w celu zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce,
 • wychowania, czyli tworzenia środowiska wszechstronnego rozwoju osobowego i wspierania działań wychowawczych rodziców

Praca na lekcjach jest zindywidualizowana. Każdy uczeń realizuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny dostosowany do możliwości psychofizycznych.

Uczniowi w szkole udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna polegająca na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających z jego niepełnosprawności.

Schemat szkoły

Uczniowie ZSS mogą rozpocząć naukę:

 • od 3 roku życia (w przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim),
 • od 6 roku życia (w przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym).

Kształcenie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:

 1. 18 rok życia — w przypadku szkoły podstawowej,
 2. 24 rok życia — w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej.

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim prowadzone są do ukończenia 25 roku życia.

W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa im. UNICEF,
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. UNICEF.

Szkoła podstawowa obejmuje:

 • wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością z normą intelektualną lub z niepełnosprawnością intelektualną,
 • oddziały rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
 • klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 

W skład szkoły przysposabiająca do pracy wchodzą:

 • klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z występującymi sprzężeniami.

Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach kształcenia, dostosowanych do okresu rozwoju dzieci i młodzieży:

 1. etap I - klasy I-III szkoły podstawowej,
 2. etap II - klasy IV-VIII szkoły podstawowej,
 3. etap III – klasy przysposabiające do pracy.

Na każdym etapie edukacyjnym można przedłużyć okres nauki o jeden rok.