Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizują obowiązek szkolny poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych przez Szkołę Podstawową Specjalną.
Za spełnienie obowiązku szkolnego przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim uznaje się udział dzieci i młodzieży w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych w wieku od 3 do 25 lat.
Na wniosek rodziców / prawnych opiekunów organizowane jest nauczanie indywidualne dla ucznia posiadającego aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.
Celem rewalidacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim jest wspomaganie w rozwoju, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w codziennym życiu stosownie do możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.

Zajęcia obejmują:

  • naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika,
  • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom ,
  • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie motoryki dużej i małej, wyrabianie orientacji w schemacie ciała i orientacji przestrzennej,
  • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
  • rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznanie otoczenia,
  • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,
  • naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.

Dla każdego uczestnika opracowuje się indywidualny program zajęć. Wszelkie informacje o postępach, widocznych zmianach, odnotowuje się w zeszycie obserwacji.