Szkoła przysposabiająca do pracy

Uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy realizują programy nauczania opracowane według „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.

Edukacja polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania.

Celem edukacji uczniów jest utrwalanie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy, kształcenie kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych, nabywanie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi.

Absolwent może uczestniczyć w warsztatach terapii zajęciowej.

Realizowane przedmioty:

Klasy I – III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi:

  • funkcjonowanie osobiste i społeczne,
  • wychowanie fizyczne,
  • przysposobienie do pracy,
  • religia,
  • wychowanie do życia w rodzinie,
  • rewalidacja (zaj. rewalidacyjne, korygowanie wad mowy),
  • zajęcia sportowe,
  • zajęcia kształtujące kreatywność.