Szkoła podstawowa

Uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną realizują programy nauczania opracowane według „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych”.
Na pierwszym etapie edukacyjnym, w klasach I-III edukacja wczesnoszkolna realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego. Polega na łączeniu różnych rodzajów aktywności uczniów. Nauczanie odbywa się metodą ośrodków pracy. Wykorzystywane są również elementy innych metod.
W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi.
W klasach IV-VI nauczanie odbywa się w blokach przedmiotowych. Zdobyte wiadomości i umiejętności oceniane są wg obowiązującej skali ocen (oceną cyfrową). Uczniowie kl. VI piszą sprawdzian.

Realizowane przedmioty

Klasy I – III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, edukacja wczesnoszkolna:

 • edukacja polonistyczna,
 • edukacja społeczna,
 • edukacja przyrodnicza,
 • edukacja matematyczna,
 • zajęcia techniczne,
 • język niemiecki,
 • edukacja muzyczna,
 • edukacja plastyczna,
 • zajęcia komputerowe,
 • wychowanie fizyczne,
 • religia,
 • rewalidacja (zaj. rewalidacyjne, korygowanie wad mowy, korekcja wad postawy, integracja sensoryczna).

Klasy IV – VIII dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:

 • język polski,
 • język niemiecki,
 • muzyka,
 • plastyka,
 • historia i społeczeństwo,
 • przyroda,
 • matematyka,
 • zajęcia komputerowe,
 • zajęcia techniczne,
 • wychowanie fizyczne,
 • zajęcia z wychowawcą,
 • wychowanie do życia w rodzinie (kl. V i VI),
 • religia,
 • rewalidacja (zaj. rewalidacyjne, korygowanie wad mowy, korekcja wad postawy).

Uczniowie z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną realizują programy nauczania opracowane według „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowychi gimnazjach”.
Edukacja uczniów opiera się na realizacji funkcji dydaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania.
Specyfika kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata. Przez cały okres kształcenia w szkole podstawowej, a następnie w gimnazjum, działania edukacyjne są ukierunkowane na zaspokajanie specyficznych potrzeb edukacyjnych tych uczniów, odpowiednio do ich możliwości psychofizycznych. Podczas pracy z uczniem uwzględnia się indywidualne tempo rozwoju. Z tego względu podstawa programowa nie wyróżnia odrębnych celów, zadań ani treści nauczania dla kolejnych etapów edukacyjnych w szkole podstawowej.
Nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne zgodnie z indywidualnym programem edukacyjnym, zachowując korelację treści nauczania i wychowania. Czas zajęć i przerw dostosowany jest do możliwości i potrzeb uczniów. O doborze dzieci i młodzieży do oddziałów decydują głównie ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne, w mniejszym stopniu wiek i lata nauki.
We wszystkich klasach szkoły podstawowej dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi.

Realizowane przedmioty

Klasy I – III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym:

 • edukacja wczesnoszkolna, w skład którego wchodzą następujące zajęcia edukacyjne: funkcjonowanie w środowisku, muzyka, wychowanie fizyczne, technika, plastyka,
 • religia,
 • rewalidacja (zaj. rewalidacyjne, korygowanie wad mowy, korekcja wad postawy, integracja sensoryczna).

Klasy IV – VIII dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym:

 • funkcjonowanie w środowisku,
 • muzyka z rytmiką,
 • plastyka,
 • technika,
 • wychowanie fizyczne,
 • religia,
 • wychowanie do życia w rodzinie,
 • rewalidacja (zaj. rewalidacyjne, korygowanie wad mowy, korekcja wad postawy)