Gimnazjum

Gimnazjum

Uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną realizują programy nauczania opracowane według „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów”. Formy i metody pracy są dostosowane do indywidualnych potrzeb edukacyjnych młodzieży oraz możliwości psychofizycznych.
Celem kształcenia jest:

 • przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk,
 • zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,
 • kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Wiadomości i umiejętności uczniów oceniane są wg skali ocen.

W klasie trzeciej gimnazjum przeprowadzany jest egzamin wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych i języka obcego.

Absolwent może kontynuować naukę w szkole zawodowej.

Realizowane przedmioty

Klasy I – III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:

 • język polski,
 • język niemiecki,
 • muzyka,
 • plastyka,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • geografia,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • wychowanie fizyczne,
 • edukacja dla bezpieczeństwa,
 • zajęcia artystyczne,
 • zajęcia techniczne,
 • zajęcia z wychowawcą,
 • religia,
 • wychowanie do życia w rodzinie,
 • rewalidacja (zaj. rewalidacyjne, korygowanie wad mowy, korekcja wad postawy).

Uczniowie z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w gimnazjum realizują programy nauczania opracowane według „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach”.
Edukacja ma na celu rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go, stosownie do jego możliwości, w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.
W klasach gimnazjalnych dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi.

Absolwent może uczestniczyć w warsztatach terapii zajęciowej.

Realizowane przedmioty

Klasy I – III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym:

 • funkcjonowanie w środowisku,
 • muzyka z rytmiką,
 • plastyka,
 • technika,
 • wychowanie fizyczne,
 • religia,
 • wychowanie do życia w rodzinie,
 • rewalidacja (zaj. rewalidacyjne, korygowanie wad mowy, korekcja wad postawy).

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.